گروه محصولات

عنوان مقاله: نگاه ویژه به سر برآوردن از بحران: کمک به‏ التیام گروه

گزيده مديريت 221

By David Kessler

نوشته: دیوید کسلر

ترجمه: دکتر مهسان زارع

نویسنده مقاله با الیزابت کوبلرراس برای نوشتن کتاب «درباره غم و اندوهگینی» همکاری کرده است. این کتاب اقتباسی از پنج مرحله غم مرگ (انکار، خشم، چانه‌‏زنی، غمگینی و پذیرش) را از اثر برجسته کوبلرراس در اواخر دهه 1960 اقتباس کرده است. او از آن زمان به ‏این باور رسیده که غم و اندوه مرحله ششمی‏ (معنا) نیز دارد که می‌‏تواند شکل‏‌های مختلفی داشته باشد: به‌‏خاطر سپردن خاطره خوبی که کسی یا چیزی به‏‌وجود آورد. آیین‌های ذکر؛ حس قدردانی؛ یا تبدیل فقدان به‏‌چیزی مثبت برای دیگران. کسلر در این مقاله به‏ره‌بران، مدیران و سازمان‌ها توصیه می‌‏کند آگاه باشند که افراد ممکن است انواع مختلفی از غم و اندوه را تجربه‏‌کنند و منطبق با آن باید با ‏آن‏ها رفتار کرد.

انصراف از نظر