گروه محصولات

عنوان مقاله: کارکنان را ارتقا دهید، حذف نکنید

گزیده مدیریت 226

Ryan Buell

نوشته: رایان بوئل

 ترجمه: سارا مرآتی

آخرین شوک بزرگ جهانی (رکود سال 2008) منجر به چیزی شد که اقتصاددانان آن را «بهبود بدون اشتغال» می‌نامند. زیرا شرکت‌ها دریافتند می‌توانند با کارکنان کم‌تری سر کنند. اما نویسنده می‌گوید، پس از همه‌گیری، مدیران باید روی موضوع تغییر نقش کارکنان خود تمرکز داشته باشند. او پنج توصیه کلیدی دارد:کارکنان را قادر سازید در لحظه‌های مهم با مشتریان ارتباط موثر برقرار کنند؛با تغییر دادن مرزهای کار به آن‌ها کمک کنید چنین ارتباطاتی را ایجاد کنند؛راه‌هایی را پیدا کنید که به مشتریان امکان دهد به کارکنان کمک کنند؛ اطمینان حاصل کنید کارکنان می‌توانند تاثیر کار خود را بر زندگی مشتریان مشاهده کنند؛ و بخشی از سود جدید ایجادشده را در جهت افزایش جبران‌خدمت و بهبود زمانبندی سرمایه‌گذاری کنید که به‌نوبه‌خود باعث ایجاد سود بیش‌تر می‌شود.

انصراف از نظر