گروه محصولات

عنوان مقاله: چگونه شکاف جنسیتی پایان می‌یابد

گزيده مديريت 224

 نوشته کالن امرمن و بوریس گریسبرگ

ترجمه دکتر معصومه عارف

اکثر شرکت‌ها می‌گویند متعهد به ارتقای زنان به نقش‌های رهبری هستند. آن‌چه ممکن است نتوانند تشخیص دهند این است که موانع فراگیر ‌زنان را عقب نگه می‌دارد. در نتیجه، در هر مرحله از اشتغال خود محروم مانده و کم‌تر در موقعیت‌های قدرت حضور دارند. نویسندگان با استفاده از تحقیقات خود و دیگران، اشکال رایج تبعیض جنسیتی را در هفت زمینه اصلی مدیریت استعداد (کارمندیابی، انتخاب، جامعه‌پذیری، توسعه کارکنان، ارزیابی عملکرد، مدیریت جبران‌خدمات، ارتقا و نگهداشت کارکنان) تشریح می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند با شناسایی الگوهای سوگیری جنسیتی در نحوه برخورد با افراد و سپس ایجاد تغییرات مناسب و منظم، شرایط بازی را مساوی کنند. به‌عنوان مثال، آن‌ها می‌توانند از زبان پرطمطراق در آگهی‌های شغلی پرهیز کنند، رزومه متقاضیان را ناشناس دریافت کنند، فرهنگی فراگیر پرورش دهند، دسترسی زنان به مربیان را افزایش دهند، معیارهای روشنی برای پیشنهادها و افزایش حقوق تعیین کنند و قبح ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر را از بین ببرند. تحقیقات ارزش همه این اقدامات در استفاده کامل از استعدادهای زنان را نشان داده است.

انصراف از نظر