گروه محصولات

عنوان مقاله: چه وقت با همکاران همکاری کنیم و چه وقت رقابت

گزیده مدیریت 229

  Randall Peterson and Kristin Behfar

نوشته: رندال پترسون و کریستین بهفر

ترجمه: یوسف خلیفه و دکتر زهرا علیپور درویش

توانایی تدبیر روابط کاری باعث کامیابی یا ناکامی کارراهه می‌شود. هرچند آسان است این روابط را فقط مثبت یا منفی دید، در واقع تمام این روابط ترکیبی از این دو هستند و مدیریت ‌آن‌ها دقت و اندیشه فراوان لازم دارد. راه‌حل این است که حوصله کنید و با آرامی ‏و بدون احساسات شدید بررسی کنید در کدام دسته از انواع روابط قرار دارید: تعارض، رقابت، استقلال، همیاری یا همکاری. این‌که تا چه اندازه منافع و اهداف شما و همکارتان در یک راستا قرار دارند یا از هم فاصله دارند، تعیین می‌کند در کجای طیف روابط کاری قرار دارید. هرقدر منافع و اهداف شما و همکارتان هماهنگی بیش‌تری داشته باشد، روابط مثبت‌تر است. هر رابطه‌ای راه‌حل خاص خود را می‌طلبد و اگر به‌درستی مدیریت شود، حتی روابط منفی، منافعی به‌همراه دارد.

انصراف از نظر