گروه محصولات

عنوان مقاله: نگذارید قدرت فاسدتان کند

گزیده مدیریت 226

 Julie Battilana/ Tiziana Casciaro

 نوشته: جولی باتیانا و تیتسیانو کشارو

 ترجمه: دکتر سیدرضا نوری و آرش غفاری

گرچه داشتن قدرت برای کنترل و ایجاد تغییر بسیار مهم است، رهبران را در برابر دو تله آسیب‌پذیر ‌می‌سازد که نه‌فقط اثربخشی آن‌ها، بلکه همچنین ‌اثربخشی تیم آن‌ها را تضعیف ‌می‌کند. خودمحوری، ‌تکبر و اعتمادبه‌نفس بیش از حدی که همراه قدرت ‌می‌آید، باعث ‌می‌شود افراد توانایی‌های خود را بیش از حد برآورد کنند، در حالی که خودمحوری آن‌ها سبب ‌می‌شود نسبت به زیردستان ‌کم‌تر ملاحظه‌کار باشند که توانایی آن‌ها را در رهبری موفقیت‌آمیز کاهش ‌می‌دهد. نویسندگان، استراتژی‌هایی برای شناخت و دوری از این مشکلات و پیچیدگی‌ها ارائه ‌می‌کنند. آن‌ها تواضع و همدلی را ‌به‌عنوان پادزهری برای ‌تکبر و خودمحوری تشریح ‌می‌کنند و می‌گویند چگونه می‌توان از طریق فعالیت‌هایی مانند ایجاد مجاری برای ابراز نظرات صادقانه، درست‌کردن یادآور‌هایی آشکار که موفقیت ناپایدار است، خود را درگیر در کارهای دیگران و تجارب آن‌ها کردن و نهادینه ساختن وابستگی متقابل در سیستم‌های سازمانی مبارزه کرد. یک رابطه متعادل با قدرت به‌ندرت یک‌شبه پدید ‌می‌آید، اما به‌مرور زمان، رهبرانی که این توصیه‌ها را دنبال ‌می‌کنند، اثربخشی خود را افزایش داده و عملکرد خوب و استثنایی تیم خود را تسهیل می‌کنند.

انصراف از نظر