گروه محصولات

عنوان مقاله:  مزیت استراتژیک حاکم‌بودن

گزیده مدیریت 228

Thomas Malnight/ Ivy Buche

نوشته: توماس ملنایت و آیوی بوچ

ترجمه: دکتر مهسان زارع

در ‌بیش‌تر قرن بیستم، اندازه، طول عمر و سهم بازار بزرگ ‌به‌عنوان دارایی در ‌کسب‌وکار تلقی ‌می‌شدند. سپس به ‌آن‌ها ‌به‌عنوان آسیب‌پذیری نگریسته شد و بسیاری از شرکت‌ها را در موضع دفاعی قرار داد. بااین‌حال، شرکت‌های ‌جاافتاده موفق، این ویژگی‌ها را به قدرت بازار، روابط پایدار و بینش عمیق تبدیل و از ‌آن‌ها برای ایجاد فرصت‌های جدید و محافظت از خود در برابر نوپاها استفاده می‌کنند. سه ظرفیت ‌به‌طور خاص به شرکت‌های ‌جاافتاده برتری ‌می‌دهد: توانایی مدیریت پیچیدگی، توانایی تمرکز بر بلندمدت و توانایی افزایش اعتماد مشتریان در عرصه‌های جدید. این مقاله توضیح می‌دهد چگونه شرکت‌هایی مانند یوپنیلیور هندوستان، دیر.اند.کامپانی و مولر-مرسک با بهره‌برداری از قوت‌های خود در این زمینه‌ها موفق بوده‌اند.

انصراف از نظر