گروه محصولات

عنوان مقاله: دیده بان پژوهش: مدیران‌عامل نباید تلاش کنند معرف فرهنگ شرکت خود باشند

گزيده مديريت 183

Interview bY Alison Beard

مصاحبه کننده: آلیسون بیرد

ترجمه: دكتر احمد عيسي‌خاني

پژوهش:آنجلو کینیکی از دانشگاه ایالتی آریزونا به ‌همراه چاد هارتنل از دانشگاه ایالتی جورجیاْ تیمی را براي نظرسنجي از 114 مدیر ارشد هدايت كردند. از مدیران خواسته شد سبک رهبری مدیران‌عامل و فرهنگ سازمانشان را از نظر وظیفه‌گرايي/نتیجه‌گرايي یا انسان‌گرايي/رابطه‌گرایی ارزیابی کنند. مطالعه نشان داد در سازمان‌های دارای بهترین عملکرد، جهت‌گیری (سبک رهبری) مدیران‌عامل با فرهنگ شرکت متفاوت است. چالش: آیا رفتار مدیران‌عامل باید برخلاف آداب و رسوم شرکت باشد؟ آیا تضاد فرهنگی چیز خوبی است؟ پروفسور کینیکی از پژوهش خود دفاع کنید. کینیکی: تضاد واژه صحیحی نیست. به‌نظر منْ پژوهش ما نشان داد سبک رهبري مدیران‌عامل باید مکمل فرهنگ شرکت باشد، بنابراین، سبک رهبری باید فراهم‌کننده چیزی باشد که فرهنگ شركت آن را ارائه نمی‌کند. اگر فرهنگ شرکت شما هم‌اکنون بسیار رابطه‌گرا است و بر تشریک مساعی، تصمیم‌گیری مشارکتی و حمایت میان‌فردی تاکید دارد، رهبری با چنین گرايش‌هاي مشابهیْ اضافی تلقی می‌شود. نياز واقعي شما كسي است که انتظارات را تعیین کند و با تصريح قواعدْ افراد را به سمت انجام کارها سوق دهد. عکس این قضیه هم درست است. اگر فرهنگ شرکت شما نتیجه‌گراست به مدیرعاملی نیاز داريد که در ایجاد رابطه خوب عمل می‌کند.

انصراف از نظر