گروه محصولات

عنوان مقاله: سازگارسازی سازمان با آینده

گزیده مدیریت 226

Michael Mankins/ Eric Garton/ Dan Schwartz

 نوشته: مایکل منکینز، اریک گارتون و دان شوارتز

 ترجمه: دکتر معصومه عارف

حتی قبل از این‌که کار در خانه فراگیر شود، فناوری دیجیتال در حال تغییر نحوه و محل انجام کار و تعداد افراد مورد نیاز بود.

پس از پایان کرونا، شرکت‌ها می‌توانند نیروی کار خود را به شکلی بازسازی کنند که برای اقتصادی که در آن کارهای تکراری و روزمره به‌طور فزاینده‌ای با ماشین انجام خواهد شد، مجهزتر شوند.

با تکیه بر تحقیقات شرکت بین.اند.کامپانیکه دربرگیرنده بیش از سیصد شرکت بزرگ در سراسر جهان در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی است، نویسندگان شش اقدام را برای شرکت‌هایی مشخص کرده‌اند که برای بازیابی اجتناب‌ناپذیر، باید گروه‌بندی و سازماندهی مجدد شوند.

انصراف از نظر