گروه محصولات

عنوان مقاله: تجربه: رشد پس از آسیب

گزيده مديريت 221
By Richard Tedeschi
نوشته: ریچارد تدسکی
ترجمه: دکتر شهلا برجعلی‌ لو
 
نویسنده می‌گوید: «از برخی جهات ما می‌توانیم به پیامدهای بلندمدت این دوره وحشتناک بیندیشیم. بی‌تردید این پیامدها هم خوب و هم بد خواهند بود.» تجربیات منفی می‌توانند پیامدهای خوبی داشته باشند، از جمله شناخت قوت‌های شخصی، کشف فرصت‌ها و امکان‌های جدید، روابط بهبودیافته با دیگران، دانستن قدر زندگی و رشد معنوی. به‌گفته تدسکی، رشد پس از آسیب می‌تواند به‌طور طبیعی اتفاق افتد، اما با پنج روش می‌توان آن را تسهیل کرد: از طریق دانش‌اندوزی (بازاندیشی درباره خودمان، دنیای‌مان و آینده‌مان)، تنظیم عواطف (مدیریت عواطف منفی و اندیشیدن به موفقیت‌ها و امکان‌های جدید)، افشا (شرح و بیان آن‌چه برایمان اتفاق افتاده و تاثیراتی که روی ما داشته است)‌، داستان‌سازی (شکل دادن به داستان آسیب و امیدآفرینی در آن مانند همه داستان‌های مشهوری که در مورد مدیریت شرایط دشوار نوشته شده‌اند) و خدمت‌رسانی (انجام کارهایی که به دیگران نفع می‌رساند).
انصراف از نظر