گروه محصولات

عنوان مقاله: دام‌های الگوریتم‌های قیمت‌گذاری

گزیده مدیریت 226

 Marco Bertini/ Oded Koenigsberg

نوشته: مارکو برتینیو اودد کونیگزبرگ

ترجمه: آزاده درگران

شرکتهای بسیاری برای بیشینه‌سازی سود به الگوریتمهای قیمتگذاری رو میآورند. استفاده از هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشینی تعدیلات قیمتی بلادرنگ را بر اساس عرضه و تقاضا، فعالیتهای رقبا، زمان‏بندی تحویل خدمت یا کالا و غیره میسر میکند. اما تغییرات مداوم قیمت جنبه منفی هم دارد: ممکن است باعث برداشت نامطلوب مشتریان از محصولات یا شناسه شرکت شود.

بنابراین ضروری است علامت‌هایی که از طرف این الگوریتمها فرستاده میشود، درک و مدیریت شوند. نویسندگان نمونههای واقعی از شرکتهایی که در این موضوع موفق یا ناموفق بودهاند را مثال میزنند و چهار گام برای پیشگیری از آسیب ارائه میدهند: یک مورد استفاده مناسب برای الگوریتم قیمتگذاری مشخص و مزایای آن را برای مشتریان بیان کنید؛ مالکی برای نظارت و پاسخگویی به امور سیستم تعیین کنید؛ برای حفاظت از افزایش افسارگسیخته قیمت و حمایت از تمام ابعاد سازمان در برابر تاثیرات ناشی از تغییرات قیمت، محدوده قیمتی تعیین و آن را کنترل کنید؛ و در مواقع ضروری الگوریتمها را متوقف سازید.

انصراف از نظر