گروه محصولات

عنوان مقاله: بلوغ برنامه‌های بازگشت به کار

گزیده مدیریت 226

Carol Fishman Cohen

نوشته: کرول فیشمن‌کوهن

ترجمه: دکتر مهسان زارع

میلیون‌ها زن در آمریکا در دوران همه‌گیری کرونا شغل خود را ترک کردند، بیش‌تر به دلیل مراقبت از اعضای خانواده در دورانی که مدارس و سایر مکان‌های حمایتی تعطیل بودند. با بازگشت شرایط اقتصادی به حالت قبل، شرکت‌ها به جذب مجدد استعداد‌ها نیاز پیدا ‌می‌کنند و برنامه‌های بازگشت به کار در این مسیر ‌می‌توانند مفید باشند. این برنامه‌ها که مخصوص متخصصان در میانه زندگی شغلی ایجاد شده‌اند، حدود بیست سال است مورد استفاده هستند و نویسنده مقاله که به شرکت‌های مختلف در این زمینه مشاوره ‌می‌دهد نیز همین قدر سابقه در این حوزه دارد. در این مقاله، نویسنده شرحی در مورد تکامل این برنامه‌ها و انواع مختلف آن ‌می‌دهد و پیشنهادهایی در مورد بهترین روش‌های افزایش اثربخشی آن‌ها ارائه ‌می‌دهد.

انصراف از نظر