گروه محصولات

عنوان مقاله: برداشت نادرست غرب از چین

گزيده مديريت 224

 نوشته رانا میتر و السبت جانسون

ترجمه کاوه گنجه

بسیاری از افراد به‌اشتباه فرض کرده‌اند که آزادی سیاسی در پی آزادی‌های جدید اقتصادی در چین خواهد آمد و رشد اقتصادی آن کشور باید بر مبنای همان اصول غربی بنا شود. نویسندگان مقاله می‌گویند این مفروضات ریشه در سه باور نادرست درباره چین مدرن دارند: (1) اقتصاد و دموکراسی دو روی یک سکه هستند، (2) سیستم‌های سیاسی اقتدارگرا نمی‌توانند مشروعیت داشته باشند و (3) چینی‌ها مانند غربی‌ها زندگی، کار و سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما از سال 1949، حزب کمونیست چین (که محور اصلی نهادها، جامعه و تجربه‌های روزمره‌ای است که رفتار مردم چین را شکل می‌دهد) در هر فرصتی بر اهمیت تاریخ چین و نظریه مارکسیست-لنینیست تاکید کرده است. تا زماني كه شركت‏‌‌ها و سياستمداران غربي اين واقعیت را درک نکنند، درك غلط آن‌ها از چين ادامه خواهد داشت.

انصراف از نظر